روز هفته شیفت اول شیفت دوم
جمعه 12:00-15:00 19:00-22:30