روز هفته شیفت اول شیفت دوم
دوشنبه 12:00-15:00 18:00-22:30