روز هفته شیفت اول شیفت دوم
سه شنبه 12:00-15:00 18:00-23:30