روز هفته شیفت اول شیفت دوم
چهارشنبه 12:00-16:00 18:00-23:30