روز هفته شیفت اول شیفت دوم
چهارشنبه 12:00-15:00 18:00-23:00