روز هفته شیفت اول شیفت دوم
شنبه 00:00-00:00 00:00-00:00